Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Đăng lúc: Thứ hai - 03/12/2018 17:36 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     Trong 05 năm qua, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng quan tâm triển khai thực hiện và được các cấp công đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
Ngay sau khi có Quyết định và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, căn cứ hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 17/HD-ĐĐ-LĐLĐ ngày 26/6/2014 để hướng dẫn các cấp công đoàn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung các Quyết định và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
     Hoạt động giám sát của các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng được thể hiện thông qua phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ như: chế độ tiền lương, thưởng; chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản; chế độ Bảo hiểm xã hội... Trong nhiệm kỳ 2013-2018 các cấp Công đoàn tỉnh Cao Bằng đã đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát được 268 cuộc.
Các cấp công đoàn đã thực hiện được 130 cuộc giám sát và kiểm tra 30 đơn vị và 17 cán bộ, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của tổ chức Công đoàn, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, việc kê khai tài sản, việc quản lý, sử dụng tài sản tài chính, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ chuyên trách công đoàn.
     Qua công tác giám sát đã kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém, vi phạm không đúng quy định, kịp thời uốn nắn, đề nghị sửa chữa khắc phục. Các đơn vị được giám sát đã thực hiện tốt kiến nghị, đề xuất của Đoàn giám sát, phát huy những ưu điểm, khắc phục kịp thời những sai sót, khuyết điểm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát đã trả lời, tiếp thu, phản hồi ý kiến của cơ quan giám sát và tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với cấp trên để hoàn thiện các nội dung được giám sát theo đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và tuân thủ các quy định của nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.
Đối với việc thực hiện phản biện xã hội, trong giai đoạn 2013-2018, LĐLĐ tỉnh đã tích cực tham gia phản biện trong việc xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham gia các hoạt động phản biện xã hội vào các văn bản dự thảo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, thi đua khen thưởng ở địa phương …
     Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất sau giám sát, phản biện của các cấp công đoàn luôn sát với thực tiễn đã được cấp ủy, chính quyền tiếp thu và chỉ đạo thực hiện, đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của CNVCLĐ. Trường hợp phát hiện những vi phạm, tổ chức Công đoàn đã đề nghị với các cơ quan chức năng xem xét xử lý.
Ngoài ra, hoạt động giám sát của tổ chức công đoàn còn được thể hiện thông qua việc giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo của CNVCLĐ gửi đến tổ chức Công đoàn, tham gia điều tra tai nạn lao động trên địa bàn và giám sát thông qua việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP và Nghị định 04/2015/NĐ-CP…
     Các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực tham gia góp ý việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của cán bộ, đảng viên; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; tổ chức phát động, đăng ký thi đua trong toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Kết quả trong 5 năm, đã giới thiệu 4.172 đoàn viên ưu tú và 4.536 đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. công đoàn đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ phát huy vai trò của mình trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
      Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng trong những năm qua vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế như: Công tác giám sát việc chấp hành pháp luật lao động chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhiều vấn đề sau kiểm tra, giám sát chưa được giải quyết triệt để, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại một số doanh nghiệp chưa được đảm bảo; Công đoàn các cấp chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu để tham gia với các cơ quan chức năng trong việc tìm, tạo việc làm, tăng thu nhập và giải quyết những vấn đề bức xúc của người lao động như doanh nghiệp nợ lương, bảo hiểm xã hội kéo dài… Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra công đoàn tại cơ sở chưa thực sự rõ nét, nội dung còn đơn điệu, hiệu quả chưa cao; công tác phản biện mới tập trung ở việc tổng hợp các ý kiến tham gia của đoàn viên, CNVCLĐ vào các văn bản dự thảo theo yêu cầu, chưa tổ chức được hội nghị và tổ chức đối thoại trực tiếp.
     Nguyên nhân của những hạn chế là do: Một số ít đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát chưa kịp thời; công tác phản biện của tổ chức công đoàn còn ít nên việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, của các cấp công đoàn, các tổ chức, đoàn thể chủ yếu được lồng ghép vào các hoạt động thanh tra, kiểm tra hay góp ý trong các cuộc họp, hội nghị, ít được tổ chức riêng từng nội dung, nên hiệu quả chưa đạt được như mong muốn; cán bộ chuyên trách Công đoàn chưa được bồi dưỡng về công tác phản biện xã hội, chủ yếu là kiêm nhiệm, bận công tác chuyên môn, chưa dành nhiều thời gian về công tác giám sát và phản biện xã hội tại cơ quan, đơn vị.
     Từ hoạt động thực tiễn hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các cấp công đoàn trong thời gian qua, có thể rút ra bài học kinh nghiệm sau:
       - Quán triệt sâu sắc vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cấp Công đoàn trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.
     - Coi trọng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội.
     - Công đoàn các cấp quan tâm khai thác thế mạnh của đội ngũ CNVCLĐ, trí tuệ của tập thể Ban chấp hành để thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.
     Để hoạt động giám sát và phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đạt kết quả, mục đích đề ra, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
      - Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác giám sát, phản biện xã hội. Chỉ đạo các cấp công đoàn đa dạng hóa hình thức giám sát, phản biện, góp ý của tổ chức Công đoàn.
    - Chỉ đạo các cấp công đoàn căn cứ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, tập trung lựa chọn, xác định nội dung giám sát thiết thực, ưu tiên những vấn đề nóng, bức xúc, liên quan đến việc thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, tiền thưởng, chất lượng bữa ăn ca, điều kiện làm việc, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...
     - Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, CNVCLĐ, từ đó giám sát, phản biện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, tránh những bức xúc dẫn đến đình công, ngừng việc tập thể. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, bộ máy, cán bộ; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ công đoàn tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.
Tác giả bài viết: Hoàng Lam - Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc