Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ góp phần xây dựng giai cấp Công nhân vững mạnh

Đăng lúc: Thứ năm - 25/02/2016 08:26 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) là một yêu cầu tất yếu khách quan trong hoạt động công đoàn hiện nay của các cấp công đoàn, phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, vì sự phát triển đi lên của đất nước, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, Công đoàn Cao Bằng nói riêng.
    Quán triệt tinh thần đổi mới trong hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành, tìm biện pháp phù hợp với đặc thù của tỉnh miền núi trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho CNVCLĐ, đồng thời góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH đất nước. Là một tỉnh miền núi, công nghiệp chưa phát triển, lực lượng lao động và đoàn viên công đoàn tương đối ít so với các tỉnh khác. Với tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh là 31.193 người, trong đó đoàn viên công đoàn trên 30.000 người thuộc 1.181 công đoàn cơ sở. CNVCLĐ được đào tạo chuyên môn, tay nghề chiếm khoảng 80%; số còn lại là lao động phổ thông, tập trung trên các công trường xây dựng, các doanh nghiệp dân doanh, các cung đường giao thông...
    Với đặc thù trên, việc xác định nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phải dựa trên điều kiện, tính chất công việc của từng ngành, nghề, căn cứ vào từng đối tượng cụ thể  như vậy mới đạt được yêu cầu đề ra.
    Gần 30 năm qua đất nước ta thực hiện đường lối đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhất là đổi mới tư duy kinh tế, nền kinh tế hàng hoá thị trường có sự định hướng của Nhà nước đang phát triển nhanh chóng; chúng ta đang tiếp tục sắp xếp lại các doanh nghiệp, chuyển đổi sang các mô hình sản xuất, kinh doanh mới, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đồng thời cũng nảy sinh nhiều vấn đề về tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý, bố trí lực lượng lao động. Trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trình độ CNVCLĐ không đồng đều, ý thức giác ngộ về giai cấp và tác phong công nghiệp còn hạn chế; đa phần CNLĐ chỉ suy nghĩ chủ yếu là có việc làm, có thu nhập, ít quan tâm đến những vấn đề khác. Đặc biệt là CNLĐ các đơn vị làm đường, công trường xây dựng ở vùng sâu, vùng xa, các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Do điều kiện ăn ở phân tán, không tập trung, ít có điều kiện tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng, các loại sách báo, văn hoá phẩm... vì vậy am hiểu chính sách, pháp luật rất hạn chế. Trong điều kiện như vậy tổ chức công đoàn muốn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức mọi mặt cho người lao động, hiểu về lịch sử giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Hơn bao giờ hết phải tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phải xác định rõ đối tượng tuyên truyền, sử dụng phương pháp tuyên truyền phù hợp mới nâng cao nhận thức cho người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước.
    Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục nhằm làm cho CNLĐ nắm vững quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng đội ngũ CNLĐ vững vàng về chính trị, có trình độ văn hoá cao, trình độ kỹ thuật tay nghề giỏi, có tâm hồn, tình cảm trong sáng, yêu nước, yêu chế độ, sống có văn hoá và tình nghĩa, tôn trọng pháp luật, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới đất nước; tích cực tham gia mọi phong trào hoạt động xã hội, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh toàn diện. Để đạt được mục tiêu trên, công tác tuyên truyền, giáo dục cần phải có những hình thức, biện pháp thích hợp để truyền tải thông tin nhiều mặt, nhiều chiều, có định hướng về chính trị, văn hoá, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật; các cấp công đoàn cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu:
    - Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012; Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013; Luật BHXH, BHYT, phòng chống các tệ nạn xã hội.  Quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, các quy chế, quy định của UBND tỉnh, các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động của tổ chức công đoàn; bám sát các sự kiện chính trị quan trọng ở trong nước và quốc tế, gắn với các vấn đề dư luận xã hội mọi người đang quan tâm.
    - Nâng cao chất lượng thông tin, bám vào các chuyên đề, đi sâu vào những vấn đề lý luận cơ bản, những vấn đề mới đang đặt ra trong cuộc sống liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời mở rộng thêm các nội dung khác về kinh tế, chính trị - xã hội trong nước và quốc tế, tránh sự nhàm chán cho người nghe.
    - Tuyên truyền sâu rộng về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, nhằm làm cho CNVCLĐ hiểu rõ giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam; là giai cấp đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; để phát huy tốt vai trò và ảnh hưởng của tổ chức công đoàn với xã hội và các tầng lớp nhân dân; khẳng định vị trí của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
    - Tăng cường giáo dục văn hoá nghề nghiệp, giáo dục pháp luật, kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt để  CNVCLĐ tự khẳng định mình trong cơ chế thị trường, biết làm chủ và bảo vệ sức lao động của mình trong môi trường cạnh tranh ngày càng phức tạp.
    - Giáo dục về truyền thống cách mạng của nhân dân ta, về truyền thống của tổ chức Công đoàn, giáo dục về đạo đức, lối sống có văn hoá, có tình có nghĩa, giáo dục về giới..
    - Tiếp tục tuyên truyền, vận động CNVCLĐ đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
    - Tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao, nâng cao khả năng hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật của CNVCLĐ, tạo ra cuộc sống tinh thần vui tươi lành mạnh.
    Để thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền, giáo dục, các cấp công đoàn cần có những phương pháp cụ thể phù hợp:
    - Củng cố và nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo định kỳ cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Đẩy mạnh công tác thông tin hai chiều, qua nhiều kênh thông tin để tuyên truyền cho CNVCLĐ.
    - Phát huy vai trò của lực lượng cộng tác viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở; thường xuyên củng cố và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, nắm dư luận xã hội, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ.
    - Coi trọng các hình thức tuyên truyền miệng, toạ đàm, sinh hoạt cụm, khối...kết hợp với phát tờ rơi, áp phích, tranh cổ động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, về Đảng, về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn; tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao, gắn với các hoạt động chuyên đề để thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.
    - Tổ chức các sân chơi vừa mang tính giải trí, vừa mang tính tìm hiểu các chế độ, chính sách mới, tìm hiểu pháp luật sẽ là hình thức tuyên truyền có hiệu quả nhất.
    Từ nhận thức và cách đặt vấn đề như trên, việc đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ của tổ chức công đoàn, nhằm xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh toàn diện, là thiết thực góp phần xây dựng tổ chức công đoàn trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Năm 2016 và các năm tiếp theo các cấp công đoàn cần bám sát cơ sở, đi sâu sát người lao động để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục mọi người sống và làm việc theo pháp luật; Phương pháp tuyên truyền cần phù hợp, sát điều kiện thực tế của từng địa phương, từng lĩnh vực mới đạt hiệu quả thiết thực; Trước mắt tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh tới đông đảo CNVCLĐ; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm phối kết hợp tổ chức đưa Nghị quyết vào cuộc sống thực tế. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân , về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Việt Nam,  góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Cao Bằng và giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.
 

Tác giả bài viết: Đức Thành - Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc