Giấy mời

Đăng lúc: Thứ hai - 10/10/2016 17:08 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ


    TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                       VIỆT NAM
              LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                    TỈNH CAO BẰNG
          
   
    Số:409/GM-LĐLĐ
 
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
              Cao Bằng, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 GIẤY MỜI
    Thực hiện chương trình công tác năm 2016. Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016, như sau:
    1. Thành phần:
    - Lãnh đạo Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh;
    - Trưởng, Phó các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh;
    - Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch chuyên trách) LĐLĐ các huyện, Thành phố;
    - Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh.
    2. Nội dung:
    - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016;
    - Triển khai một số nội dung khác.
    3. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 00, ngày 18 tháng 10 năm 2016. (Thứ ba)
    4. Địa điểm: Phòng họp tầng II, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tỉnh đề nghị các đồng chí đến dự họp đông đủ để Hội nghị đạt kết quả./.
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.
 
 
 
      TM. BAN THƯ­ỜNG VỤ
                CHỦ TỊCH
 
                    (Đã ký)
 
 
                   Bế Thanh Tịnh
 
 

Tác giả bài viết: V
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc