Giấy mời

Đăng lúc: Thứ tư - 19/07/2017 03:48 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
           TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                            VIỆT NAM
               LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                    TỈNH CAO BẰNG
                  
Số: 625/GM-LĐLĐ
       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   


             Cao Bằng, ngày 18  tháng 7 năm 2017
                                                                             GIẤY MỜI

                          Kính gửi:
                             - Liên đoàn Lao động các huyện, Thành phố;
                             - Phòng Giáo dục các huyện, Thành phố.
 
    Thực hiện Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ ngày 12/5/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc sắp sếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện. Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án sắp sếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện, với nội dung như sau:
    1. Nội dung: Bàn, thống nhất nội dung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án sắp sếp lại công đoàn giáo dục các huyện, Thành phố.
    2. Thành phần:
    - Thường trực; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;
    - Chủ tịch CĐ Ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh;
    - Chủ tịch LĐLĐ các huyện, Thành phố;
    - Trưởng phòng Giáo dục các huyện, Thành phố;
    - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục các huyện, Thành phố;
    - Kế toán Công đoàn Giáo dục các huyện, Thành phố.
     Ghi chú: Nếu đồng chí cấp trưởng đi vắng thì cử đồng chí cấp phó tham dự.      3. Thời gian:  14h00, (Thứ Ba) ngày 25 tháng 7 năm 2017.
     4. Địa điểm: Hội trường tầng 5 - LĐLĐ tỉnh Cao Bằng (Km5, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng).
     Đây là Hội nghị rất quan trọng, bàn về công tác tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh kính đề nghị các đồng chí đại biểu sắp xếp thới gian tham dự đầy đủ, đúng thành phần để Hội nghị đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh
- Lãnh đạo Ban ToC, BTC LĐLĐ tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT.
 
 
TM. BAN THƯ­ỜNG VỤ
              CHỦ TỊCH
 ( Đã ký)
 
Bế Thanh Tịnh
 
Tác giả bài viết: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc