THÔNG TRI Triệu tập Hội nghị Tập huấn Tài chính Công đoàn năm 2014

Đăng lúc: Thứ năm - 30/10/2014 09:32 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH CAO BẰNG
 
   
Số: 1002/TTr-LĐLĐ
              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 Cao Bằng, ngày 27 tháng 10 năm 2014
 
THÔNG TRI
Triệu tập Hội nghị Tập huấn Tài chính Công đoàn năm 2014
 
 
Thực hiện Chương trình công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng;
             Thực hiện Kế hoạch số 981/KH-LĐLĐ ngày 08/10/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2014. Thành phần, thời gian tổ chức như sau:
             I. Thành phần:
            1. Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) và kế toán công đoàn.
            2. Công đoàn ngành: Giao thông - Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch hoặc đ/c cán bộ công đoàn chuyên trách) và kế toán công đoàn.
            3. Công đoàn ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Viên chức gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch.
            4. Công đoàn Giáo dục & Đào tạo các huyện, thành phố, gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) và kế toán công đoàn.
            5. Các Công đoàn cơ sở trực thuộc (CĐCS BHXH, Cục Hải quan, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Cty Cổ phần Khoáng sản Tây Giang), gồm: Đại diện BCH Công đoàn và kế toán.
            II. Thời gian, địa điểm:
           1. Thời gian:  02 ngày, từ ngày 06 - 07/11/2014.
           2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 LĐLĐ tỉnh (Km5, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng).
           III. Nội dung tập huấn:
           1. Triển khai những văn bản hướng dẫn mới về tài chính công đoàn;
           2.     Hướng dẫn sử dụng phần mềm hạch toán kế toán công đoàn.
           Đề nghị các cấp Công đoàn báo cáo cấp Uỷ, chính quyền, Thủ trưởng đơn vị và gửi danh sách theo mẫu về Liên đoàn Lao động tỉnh qua Ban Tài chính (Trước thời gian tập huấn), email: taichinh.ldcb@gmail.com để tham gia đầy đủ lớp tập huấn.
 
 
Nơi nhận:
- Các CĐ ngành,
- LĐLĐ huyện, TP;
- CĐCS trực thuộc;
- Lưu: TC, VT.
 
 
                                    TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                               CHỦ TỊCH
 
 
                                                (Đã ký)
 
                                        Hoàng Đức Hạnh
 
 
 
 
Công đoàn ngành (LĐLĐ), CĐCS …
 
DANH SÁCH
Cán bộ tham gia lớp tập huấn tài chính Công đoàn năm 2014
 
 
 
Stt
 
 
Họ và tên
 
Năm sinh
 
Chức vụ Công đoàn
 
Đơn vị  công tác
 
 
Ghi chú
 
Nam
 
Nữ
             
             
             
 
                                                                                            Cao Bằng, ngày   tháng    năm 2014
                                                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ (BCH)…
 

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc