Nội dung trọng tâm tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (năm 2020)

Đăng lúc: Thứ tư - 16/09/2020 16:48 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Vừa qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU ngày 17/8/2020 về tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (năm 2020) và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU ngày 7/9/2020 về hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.
Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân của tỉnh về vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước và quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh; góp phần tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng và tình cảm cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh. Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - xã hội của tỉnh, đất nước, trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016 - 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng các nội dung trọng tâm cần triển khai tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, cụ thể như sau:
* Tuyên truyền trước Đại hội
Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền vị trí, vai trò của thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng, công tác chuẩn bị Đại hội, chủ đề và mục đích, ý nghĩa, thời gian của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Tuyên truyền kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng phản ánh những đổi mới của công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương, cơ quan và đơn vị trong cả nước 5 năm qua (2015 – 2020).
Tôn vinh các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc những năm qua.
Tuyên truyền về nội dung, kết quả tổ chức các kỳ Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh, toàn quốc, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh tới địa phương, cơ quan, đơn vị.
* Tuyên truyền trong Đại hội
Tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến.
Tuyên truyền kết quả nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 05 năm qua (2015 – 2020) của tỉnh, đất nước; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong tổ chức, phát động thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.
Tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức Đại hội.
* Tuyên truyền sau Đại hội
 Tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tuyên truyền phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.
Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở”; biểu dương, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn.
Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.
Đồng thời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng hướng dẫn thời gian treo cờ và các câu khẩu hiệu tuyên truyền như sau:
* Thời gian treo cờ, khẩu hiệu
Các huyện, thành phố, các cơ quan, công sở, đơn vị và nhân dân trong tỉnh treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền từ 03 ngày trước và 02 ngày sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
* Một số khẩu hiệu tuyên truyền
(1). Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X!
(2). Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V!
(3). Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
(4). Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!
(5). Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!
(6). Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
(7). Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX!
(8). Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân!
(9). Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”!
(10). Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”!
(11). Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”!
(12). Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở”!
(13). Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
(14). Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Căn cứ các nội dung định hướng công tác tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu toàn quốc nước lần thứ X của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn toàn tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với hình thức cụ thể, phù hợp, thiết thực. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong tổ chức Công đoàn để lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu toàn quốc nước lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tác giả bài viết: Thùy Dương - Ban TGNC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc