KIỂM TRA CĐCS KHỐI TRƯỜNG HỌC XÃ MÃ BA VÀ CĐCS XÃ MÃ BA, HUYỆN HÀ QUẢNG

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 19/5/2020 của Liên đoàn Lao động huyện Hà Quảng về kiểm tra, giám sát của Liên đoàn Lao động huyện Hà Quảng  năm 2020; căn cứ Thông báo số 03/TB-UBKT ngày 16/6/2020 của Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện. Nhằm kịp thời hướng dẫn các công đoàn cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ công đoàn Việt Nam, thực hiện tốt công tác thu, chi tài chính công đoàn và để Liên đoàn Lao động huyện điều chỉnh sự chỉ đạo, điều hành cho thống nhất.
Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Đoàn kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Công tác thu, chi tài chính công đoàn tại Công đoàn cơ sở xã Mã Ba và Công đoàn cơ sở Khối trường học xã Mã Ba.

 
Qua kiểm tra, cả 02 công đoàn cơ sở cơ bản chấp hành tốt việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thu, chi tài chính công đoàn theo Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, giúp đỡ 02 công đoàn cơ sở còn có những tồn tại, hạn chế trong việc lập hồ sơ, sổ sách, cung cấp các hồ sơ biểu mẫu liên quan nhằm giúp cơ sở thực hiện tốt hơn việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác thu, chi tài chính công đoàn trong những năm tiếp theo.

Tác giả bài viết: Đàm Thị Ngân – CT LĐLĐ huyện Hà Quảng