LĐLĐ HUYỆN BẢO LẠC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC

Thực hiện theo chương trình công tác năm của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lạc về việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra quản lý tài chính, tài sản Công đoàn và kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại công đoàn cơ sở năm 2020.
 
 Ngày 30/06/2020 Ủy Ban kiểm tra LĐLĐ huyện Bảo Lạc tiến hành kiểm tra 03 Công đoàn cơ sở (CĐCS): CĐCS xã Huy Giáp, CĐCS trường Mầm non - PTDTBT THCS Huy Giáp, CĐCS trường Tiểu học Huy Giáp. Tại cuộc kiểm tra 03 Công đoàn cơ sở đã trình bày báo cáo hoạt động công đoàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sau khi nghe báo cáo đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra việc quản lý tài chính, tài sản Công đoàn 06 tháng đầu năm 2020; Qua kiểm tra cho thấy Ban Chấp hành: 03 CĐCS thực hiện khá tốt các nội dung sau: Mở sổ sách, ghi chép, theo dõi các loại công văn đi, đến kịp thời, đầy đủ; Xây dựng quy chế hoạt động của BCH, quy chế phối hợp với thủ trưởng cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ và giấy chuyển sinh hoạt công đoàn cho các đoàn viên công đoàn luân chuyển sinh hoạt công đoàn đến đên vị mới; Hàng năm tham mưu với thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, thành lập Ban thanh tra nhân dân (nếu hết nhiệm kỳ)...Lập dự toán, quyết toán hàng năm với cấp trên đầy đủ, chứng từ kế toán đầy đủ, đúng mẫu biểu, phản ánh rõ ràng các mục thu, chi, sử dụng kinh phí đúng mục đích... Bên cạnh những mặt đạt được trên các CĐCS cần khắc phục một số hạn chế như: một số quy chế chưa có quyết đinh để ban hành; một số chứng từ và phiếu chi thiếu chữ ký của người mua hàng và người nhận tiền. Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành  03 CĐCS khẩn trương hoàn thiện các hạn chế nêu trên.

Tác giả bài viết: Nguyễn Mai Hiên - CT LĐLĐ huyện Bảo Lạc