Tìm hiểu về điểm mới và một số nội dung cơ bản của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

     Ngày 09-01-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có 4 chương, 18 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-02-2015 thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08-9-1998 của Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.
     Theo Nghị định này, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phải thực hiện 10 nội dung công việc như tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm; lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; chủ trì phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức mỗi năm một lần vào cuối năm.          Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phải thực hiện 5 nội dung công việc như nghiêm chính chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;  thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật. Có 9 việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị  phải công khai cho cán bộ, công chức, viên chức được biết; 8 việc cán bộ, công chức, viên chức được tham gia ý kiến; 5 việc cán bộ, công chức, viên chức được quyền giám sát…
     Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức bất thường được thực hiện khi có 1/3 cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị yêu cầu (trước kia phải có 2/3).
     Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị phải được công khai. Thời hạn công khai chậm nhất là 03 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt không quá 05 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành.
     Đối với văn bản niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị thì phải thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết. Mặt khác, cán bộ, công chức, viên chức chỉ được tiếp nhận tài liệu và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại trụ sở làm việc.
 

Tác giả bài viết: Trần Hải Sơn - Công đoàn Viên chức tỉnh