Phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong.

Thứ ba - 22/03/2022 23:06
Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là tiền đề thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh Cao trong thời gian qua, Công đoàn Nhà trường đã chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu Nhà trường phát huy tốt dân chủ ở đơn vị, tạo ra những tác động tích cực trong quá trình phát triển chung của nhà trường.
Thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức lao động hằng năm, các nội dung cần phải công khai để cán bộ, công chức được biết, được tham gia ý kiến như: các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị; kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của nhà trường; kinh phí hoạt động hàng năm, tài sản, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị;  kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển,  các nội quy, quy chế của cơ quan; các giải pháp về tổ chức, đổi mới phương pháp và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; các nội quy, quy chế trong cơ quan như “ Quy chế chi tiêu nội bộ”, “Quy chế phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn”.… Thông qua các hình thức dân chủ, đã phát huy được quyền làm chủ chủ đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức tại Nhà trường góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị trong năm qua: Về công tác nghiên cứu khoa học đã thu được một số kết quả nhất định: Biên soạn bổ sung, cập nhật văn bản tài liệu phục vụ giảng dạy cho Tập bài giảng “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên”; tập bài giảng “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chính quyền cơ sở”; biên soạn học phần “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương” thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị do nhóm giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong biên soạn; nghiệm thu bộ tài liệu "Nâng cao kiến thức kinh tế thị trường lồng ghép kế hoạch đầu tư chiến lược (SIP) và kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu (CCAP)" cho Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng; Tổ chức thành công 03 cuộc Hội thảo khoa học cấp khoa gắn với chuyên môn của từng khoa; về công tác tổng kết thực tiễn cán bộ, giảng viên, học viên của Nhà trưởng đã đi nghiên cứu thực tế ở trong tỉnh đảm bảo đạt đủ theo định mức 10 ngày/giảng viên; đăng tải 23 bài viết trên trang Thông tin điện tử Nhà trường; Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn xuất bản 02 số với 29 bài viết; 14 bài viết được đăng trên báo địa phương, 02 bài viết được đăng trên các báo và tạp chí trung ương... Nội dung các bài viết tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu đối với các mảng công tác của Nhà trường và việc nghiên cứu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ, giới thiệu các mô hình, kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; công tác giảng dạy nhà trường mở được 46 lớp với 2.791 học viên; công tác thi đua, khen thưởng được Ban Giám hiệu và Công đoàn trường quan tâm thực hiện. Tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Ban Giám hiệu phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua và phát động các phong trào thi đua, do đó đã tạo động lực để mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua, tăng cường đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, việc phát hiện, tuyên dương gương “người tốt, việc tốt” hoặc điển hình tiên tiến tại Nhà trường được chú trọng và nhân rộng góp phần tạo động lực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, tinh thần tự học tập nâng cao trình độ. Qua các hoạt động dân chủ như trên trong năm qua Nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021", Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; Bằng khen "Đã có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh" và 01 cá nhân được tặng Bằng khen “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020; 01 cá nhân được Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh tặng Giấy khen "Đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021"…Ngoài công tác chuyên môn  nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Nhà trường, đất nước Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động tặng quà, thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức, viên chức lao động, con của đoàn viên tại đơn vị: ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tết thiếu nhi 1/6 và Trung thu 15/8, ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, đã góp phần động viên khích lệ các cháu chăm ngoan học giỏi, chị em vượt qua khó khăn. 
Ảnh: Ban Chấp hành công đoàn - Ban Giám hiệu Nhà trường ký giao ước thi đua
Để phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn tại Nhà trường trong việc phối hợp với chính quyền, tham mưu cho cấp ủy thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị, Công đoàn đơn vị tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:
Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh tới cán bộ, viên chức và người lao động về tổ chức hội nghị cán bộ viên chức. Xây dựng bổ sung quy chế hoạt động công đoàn, quy chế phối hợp giữa công đoàn với thủ trưởng cơ quan với chính quyền; tham gia xây dựng, bổ sung các quy chế của cơ quan.
Thứ hai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức lao động toàn quốc giai đoạn 2020 – 2025 vào điều kiện thực tiễn cơ quan. Phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Công đoàn xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, tránh dàn trải.
Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Công đoàn viên chức tỉnh phát động như. Tham gia tích cực và thực hiện có hiệu quả phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Vận động đoàn viên, viên chức, lao động tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
Thứ tư, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;” Cán bộ, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”.
Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật về lao động, BHXH, BHYT và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn Nhà trường.
Thứ sáu, nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
 

Tác giả bài viết: Đinh Thị Thuý Hường - UVBCH Công đoàn Trường Chính trị Hoàng Đình Giong.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn
11
FANPAGE
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay5,186
  • Tháng hiện tại40,353
  • Tổng lượt truy cập2,660,614
Logomo i
©  2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Km5, Quốc lộ 3, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852384  -  Fax: 02063 954538  -  Email: vanphongldldcb@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây