Liên đoàn Lao động tỉnh lấy ý kiến của các cấp Công đoàn về đánh giá nội dung thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và đề xuất sửa đổi bổ sung cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của các cấp Công đoàn

Thứ sáu - 29/04/2022 05:25
Vừa qua để có cơ sở đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và chuẩn bị cho công tác nghiên cứu, góp ý, đề xuất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam phù hợp thực tiễn. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo đến các cấp Công đoàn triển khai bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của đơn vị như: tổ chức thành lập tổ/nhóm hoặc Hội nghị theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nghiên cứu, đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. 
Hội nghị đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII
Sau khi triển khai các cấp Công đoàn đã tổng hợp nhiều ý kiến. Các ý kiến đóng góp về 15 vấn đề chính bao gồm: đối tượng tập hợp của Công đoàn Việt Nam, quyền và nhiệm vụ của đoàn viên, cán bộ Công đoàn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động Công đoàn, đại hội Công đoàn các cấp, ban chấp hành Công đoàn các cấp, tổ chức và hoạt động Ban nữ công, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật…đa số các ý kiến đều nhận định Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung đảm bảo nguyên tắc, các nội dung, quy định phù hợp với thực tiễn; đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định không còn phù hợp, bất cập trong áp dụng cũng như giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Điều lệ lần này ngắn gọn hơn, đảm bảo tính chặt chẽ, ổn định, khoa học, nhiều điểm mới dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cấp Công đoàn. Những quy định của Điều lệ và hướng dẫn đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cấp Công đoàn; tạo tiền đề cho việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đảm bảo cho các cấp Công đoàn Việt Nam hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Tuy nhiên, từ thực tiễn quá trình tổ chức thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam cũng phát sinh một số điểm bất cập, hạn chế, cần bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn. Cụ thể:
 Việc quản lý đoàn viên: trên phần mềm chưa đồng bộ, còn nhiều bất cập, hay thay đổi và bị lỗi. Việc cấp thẻ cho đoàn viên chưa kịp thời do đó ảnh hưởng đến việc quản lý đoàn viên.
Về hệ thống tổ chức: Hiện nay hệ thống tổ chức công đoàn được chia thành 04 cấp; tuy nhiên tại khoản 3, Điều 7 quy định cụ thể LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn các khu công nghiệp; nhưng không có quy định cụ thể về Công đoàn Viên chức tỉnh. 
Về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: tại khoản 3, Điều 7 không đề cập đến cấp Công đoàn Viên chức nên tại khoản 2, Điều 17 về thẩm quyền tập hợp không đề cập đến đối tượng tập hợp của Công đoàn Viên chức nên trong thực tế đối tượng tập hợp, mô hình tổ chức của Công đoàn Viên chức mỗi tỉnh một kiểu, đối tượng đoàn viên trực thuộc không thống nhất, cụ thể, rõ ràng. 
Về công tác nữ công: hiện nay, hướng dẫn chấm điểm Ban Nữ công, chấm điểm phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” với chấm điểm của CĐCS hằng năm còn chồng chéo, chưa đồng bộ.
Về công tác tài chính, tài sản công đoàn: Ngày 20/9/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 quy định về thu, chi tài chính, quản lý tài chính, tài sản CĐCS; 02 quyết định có một số điểm chưa hợp lý, chưa phù hợp và khó khăn trong việc tổ chức hoạt động đối với CĐCS khối hành chính sự nghiêp, cụ thể như: mức chi, nguồn chi phụ cấp cho cán bộ CĐCS 45%, thăm hỏi đoàn viên tối thiểu 40% nguồn thu đoàn phí công đoàn cơ sở được sử dụng là chưa phù hợp, không tạo được động lực, giảm tính động viên cho cán bộ CĐCS phấn đấu, khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống cho đoàn viên trong các CĐCS khối hành chính sự nghiệp nhà nước.
Công tác khen thưởng, kỷ luật: Việc quy định số năm để được tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” quá cao, không phù hợp với cả đối tượng cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách; vì thực tiễn cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và nhất là đối tượng uỷ viên BCH công đoàn cơ sở thường xuyên biến động và luân chuyển công tác; Việc quy định đối tượng để được tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” chưa phù hợp, đề nghị Tổng Liên đoàn nghiên cứu, xem xét và bổ sung thêm đối tượng tặng Kỷ niệm chương là Phó các ban Đảng, ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn vì các đồng chí cũng có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn (hiện tại hướng dẫn số 149/HD-TLĐ ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn. Tại mục III. Đối tượng, Tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng kỷ niệm chương chưa có đối tượng là Phó các ban Đảng, Uỷ viên uỷ ban kiểm tra. Thực tế cán bộ uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp là người thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công đoàn và được hưởng phụ cấp cán bộ công đoàn).
Về xử lý kỷ luật mặc dù Tổng Liên đoàn đã ban hành Quyết định 1602/QĐ-TLĐ ngày 15/9/2017 ban hành Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn, nhưng khi áp dụng vào thực tế để xử lý cán bộ, đoàn viên vi phạm gặp nhiều bất cập, chồng chéo.
Trong Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ và các văn bản khác không có hướng dẫn hoạt động của CĐCS thành viên, hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đối với CĐCS có CĐCS thành viên, tổ Công đoàn nên gặp khó khăn, lúng túng trong chỉ đạo thực hiện. 
Các báo cáo đã phân tích, đánh giá những điểm hạn chế, bất cập trong Điều lệ Công đoàn hiện tại, từ đó đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Công đoàn Việt Nam, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn để Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Cụ thể:
    Nhiều ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ
           Về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: tại khoản 3, Điều 7 và khoản 2, Điều 17 không đề cấp đến cấp Công đoàn Viên chức, đề nghị Tổng Liên đoàn nghiên cứu, bổ sung đối tượng tập hợp, mô hình tổ chức của Công đoàn Viên chức 
           Tại mục đ: Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động bổ sung thêm cụm từ “Phối hợp chính quyền, chuyên môn đồng cấp” tổ chức … 
Về khen thưởng: Công tác thi đua khen thưởng nên tăng chỉ tiêu và mở rộng hình thức khen thưởng. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với cấp trên để việc khen thưởng của tổ chức Công đoàn có vai trò, tác dụng làm căn cứ đem lại quyền lợi cho đoàn viên trong việc nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm,...góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. 
Đề nghị Tổng Liên đoàn nghiên cứu, xem xét và bổ sung thêm đối tượng tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” là Phó các ban Đảng, ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp để kịp thời động viên, ghi nhận những cống hiến của cán bộ, đoàn viên. Xem xét giảm quy định số năm để xét tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” đối với từng đối tượng.
     Về xử lý kỷ luật: tại khoản 2, Điều 4, quy định hình thức xử lý kỷ luật đối với đoàn viên công đoàn; tại Điều 7, Quyết định số 1602/QĐ-TLĐ ngày 15/9/2021 ban hành quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn chỉ quy định xử lý kỷ luật đối với đoàn viên không chấp hành Điều lệ và các quy định của Tổ chức công đoàn. Đề nghị Tổng Liên đoàn xem xét hướng dẫn xử lý kỷ luật đối với đoàn viên vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để thuận lợi trong quá trình thực hiện. 
Nghiên cứu ban hành văn bản thêm việc bầu Ban thanh tra nhân dân đối với các CĐCS có CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn./.

                                                                 

Tác giả bài viết: Đàm Hải Hòa - Ban Tổ chức - Kiểm tra

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn
11
FANPAGE
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay2,598
  • Tháng hiện tại5,210
  • Tổng lượt truy cập2,625,471
Logomo i
©  2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Km5, Quốc lộ 3, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852384  -  Fax: 02063 954538  -  Email: vanphongldldcb@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây