Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ góp phần xây dựng giai cấp Công nhân vững mạnh

Đăng lúc: Thứ năm - 25/02/2016 08:26 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) là một yêu cầu tất yếu khách quan trong hoạt động công đoàn hiện nay của các cấp công đoàn, phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, vì sự phát triển đi lên của đất nước, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, Công đoàn Cao Bằng nói riêng.
    Quán triệt tinh thần đổi mới trong hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành, tìm biện pháp phù hợp với đặc thù của tỉnh miền núi trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho CNVCLĐ, đồng thời góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH đất nước. Là một tỉnh miền núi, công nghiệp chưa phát triển, lực lượng lao động và đoàn viên công đoàn tương đối ít so với các tỉnh khác. Với tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh là 31.193 người, trong đó đoàn viên công đoàn trên 30.000 người thuộc 1.181 công đoàn cơ sở. CNVCLĐ được đào tạo chuyên môn, tay nghề chiếm khoảng 80%; số còn lại là lao động phổ thông, tập trung trên các công trường xây dựng, các doanh nghiệp dân doanh, các cung đường giao thông...
    Với đặc thù trên, việc xác định nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phải dựa trên điều kiện, tính chất công việc của từng ngành, nghề, căn cứ vào từng đối tượng cụ thể  như vậy mới đạt được yêu cầu đề ra.
    Gần 30 năm qua đất nước ta thực hiện đường lối đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhất là đổi mới tư duy kinh tế, nền kinh tế hàng hoá thị trường có sự định hướng của Nhà nước đang phát triển nhanh chóng; chúng ta đang tiếp tục sắp xếp lại các doanh nghiệp, chuyển đổi sang các mô hình sản xuất, kinh doanh mới, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đồng thời cũng nảy sinh nhiều vấn đề về tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý, bố trí lực lượng lao động. Trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trình độ CNVCLĐ không đồng đều, ý thức giác ngộ về giai cấp và tác phong công nghiệp còn hạn chế; đa phần CNLĐ chỉ suy nghĩ chủ yếu là có việc làm, có thu nhập, ít quan tâm đến những vấn đề khác. Đặc biệt là CNLĐ các đơn vị làm đường, công trường xây dựng ở vùng sâu, vùng xa, các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Do điều kiện ăn ở phân tán, không tập trung, ít có điều kiện tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng, các loại sách báo, văn hoá phẩm... vì vậy am hiểu chính sách, pháp luật rất hạn chế. Trong điều kiện như vậy tổ chức công đoàn muốn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức mọi mặt cho người lao động, hiểu về lịch sử giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Hơn bao giờ hết phải tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phải xác định rõ đối tượng tuyên truyền, sử dụng phương pháp tuyên truyền phù hợp mới nâng cao nhận thức cho người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước.
    Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục nhằm làm cho CNLĐ nắm vững quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng đội ngũ CNLĐ vững vàng về chính trị, có trình độ văn hoá cao, trình độ kỹ thuật tay nghề giỏi, có tâm hồn, tình cảm trong sáng, yêu nước, yêu chế độ, sống có văn hoá và tình nghĩa, tôn trọng pháp luật, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới đất nước; tích cực tham gia mọi phong trào hoạt động xã hội, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh toàn diện. Để đạt được mục tiêu trên, công tác tuyên truyền, giáo dục cần phải có những hình thức, biện pháp thích hợp để truyền tải thông tin nhiều mặt, nhiều chiều, có định hướng về chính trị, văn hoá, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật; các cấp công đoàn cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu:
    - Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012