Báo cáo về việc đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Đăng lúc: Thứ tư - 20/05/2015 16:52 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
               TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                              VIỆT NAM
                    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                       TỈNH CAO BẰNG

 

                     Số: 30/BC-LĐLĐ
 
                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

          
                         Cao Bằng, ngày 20 tháng 5  năm 2015
 
                                                                  BÁO CÁO
                    Về việc đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg
                                về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
 
     Thực hiện Công văn số 199/CV-HĐPH ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng “Về việc báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”, Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo các nội dung theo đề cương như sau:
     I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-TTg
     - Liên đoàn Lao động tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện nghiêm túc Quy chế về Xây dựng, quản lý và sử dụng tủ sách pháp luật của Công đoàn (Ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-LĐLD ngày 08/11/2005 của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng). Sau khi có Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục quán triệt các cấp Công đoàn tiếp tục duy trì xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật hiệu quả.
     - Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đều cử cán bộ theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
     II. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-TTg
     1. Về xây dựng tủ sách pháp luật:
     - Số lượng 35 tủ sách pháp luật trong hệ thống các cấp công đoàn toàn tỉnh được bố trí tại Liên đoàn Lao động tỉnh, 13 Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn Viên chức tỉnh, 06 Công đoàn ngành địa phương và các Công đoàn cơ sở trực thuộc có số lượng người lao động đông. Ngoài ra, có trên 900 Công đoàn cơ sở bước đầu đang từng bước xây dựng Tủ sách pháp luật phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu chính sách pháp luật của người lao động
     - Các tài liệu chủ yếu trong Tủ sách pháp luật là các văn bản pháp luật liên quan. Số lượng 100 đầu sách trung bình của mỗi tủ sách. Việc bổ sung, cập nhật đầu sách, văn bản pháp luật hàng năm luôn được các cấp Công đoàn quan tâm.
     - Việc cung cấp, hỗ trợ tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật của các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương chưa được đầy đủ và thường xuyên.  
     2. Về quản lý tủ sách pháp luật:
     - Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật 35 người là cán bộ Công đoàn, hoạt động kiêm nhiệm. Việc hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và kiến thức pháp luật cho cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật luôn được quan tâm thực hiện.
     - Công tác quản lý, bảo quản tài liệu của Tủ sách pháp luật luôn được thực hiện khá tốt.         
     - Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Tủ sách pháp luật vẫn còn hạn chế do trình độ sử dụng máy móc, công nghệ của một bộ phận cán bộ Công đoàn chưa được tốt.
     3. Về khai thác tủ sách pháp luật:
     - Đối tượng phục vụ của Tủ sách pháp luật của Công đoàn là người lao động;  Số lượt người đọc/mượn tại Tủ sách pháp luật trung bình hàng chục ngàn người/năm .
     - Thời gian phục vụ trong giờ hành chính.
     - Phương thức khai thác Tủ sách pháp luật cho mượn đọc, hoặc đọc - tìm hiểu tại chỗ miễn phí.
     - Việc luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu giữa các loại hình Tủ sách pháp luật trên địa bàn còn hạn chế.
     4. Kinh phí:
     Số kinh phí của Công đoàn đã chi mỗi năm phục vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của cả hệ thống là 500 triệu đồng; ngoài ra không có nguồn kinh phí cấp hoặc hỗ trợ.
     5. Các mô hình Tủ sách, ngăn sách pháp luật khác của tổ chức Công đoàn:
     Bên cạnh Tủ sách pháp luật ở cơ quan theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, về các Tủ sách, ngăn sách pháp luật đặc thù của đơn vị như các bộ phận, các Ban chuyên đề, lãnh đạo Thường trực đều có tủ sách, tài liệu liên quan.
     III. ĐÁNH GIÁ:
     1. Đánh giá chung về kết quả đạt được sau 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg: Hiệu quả của Tủ sách pháp luật đã đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu kiến thức pháp luật của người lao động.
     2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân: Do các văn bản pháp luật được xây dựng hoàn thiện hàng năm rất nhiều trong khi nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc mua hạn chế, không gian, điều kiện bảo quản thiếu, cán bộ quản lý thiếu kiến thức về nghiệp vụ, công nghệ thông tin – internet phát triển…luôn là nguyên nhân dẫn đến hiệu quả khai thác chưa cao.
     IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
     - Đề nghị các cơ quan đơn vị bố trí thêm nguồn kinh phí cho việc mua sắm, bổ sung các văn bản pháp luật mới kịp thời cho Tủ sách pháp luật.
     - Có chính sách, sự quan tâm phù hợp về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ kiêm nhiệm làm công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật.     
 
 
 
Nơi nhận:
 - Sở Tư pháp;
 -  L­u: CS-PL, VT.
                                                                                           
                 TM.BAN THƯỜNG VỤ
                          CHỦ TỊCH
 
                             (Đã ký)
               
 
                  Hoàng Đức Hạnh
 
                                                                  PHỤ LỤC
           THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ TỦ SÁCH PHÁP LUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-TTg
           (Kèm theo Báo cáo số 30/BC-LĐLĐ ngày 20/5/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cao Bằng)
 
 
Loại hình Số lượng TSPL
(2)
Số lượng sách/01 tủ Số lượng đầu sách
bổ sung
hàng năm
Số lượt người đọc, mượn
(trung bình năm)
Cán bộ phụ trách TSPL
(3)
Kinh phí
Định mức chi
01 tủ/01 năm
Kinh phí  hỗ trợ
(nếu có)
Nguồn kinh phí
(4)
 
1
2 3 4 5 6 7 8 9
TSPL ở cơ quan, đơn vị (1) 35 100 20 5.000 Chủ nhiệm Văn phòng tư vấn pháp luât, chủ tịch Công đoàn các cấp 10 triệu đồng   Của tổ chưc Công đoàn
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc