CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Đăng lúc: Thứ tư - 23/10/2019 10:12 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
      Trong những năm qua, LĐLĐ huyện đã căn cứ Nghị định số: 04/2015–NQ/CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ nội vụ về việc Hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2015 - NQ/CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, triển khai các văn bản hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. LĐLĐ đã phối hợp với UBND huyện Nguyên Bình ban hành Hướng dẫn số 904/HD-UBND - LĐLĐ, ngày 18/9/2015 về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị các bộ công chức, viên chức, người lao động và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn cùng cấp, giám đốc doanh nghiệp triển khai thực hiện các nội dung theo quy định của pháp luật. Có 100% Công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, giám đốc doanh nghiệp chuẩn bị tốt các nội dung, các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động, bầu Ban Thanh tra nhân dân.
      Đến nay có 50/50 các cơ quan hành chính sự nghiệp, xã, thị trấn phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, đạt 100%, riêng khối trường học đến thời điểm hiện tại có 45/51 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019 đạt 88,2 %.        
      Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp củng cố, kiện toàn và thành lập Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
      Tuy nhiên, trong qua trình triển khai thực hiện vẫn còn một số vấn đề cần được quan tâm hơn nữa đó là: vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm sâu sắc đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc xây dựng một số quy chế còn mang tính hình thức, rập khuôn, một số vấn đề chưa được công khai minh bạch để người lao động được biết; chưa xác định rõ vai trò trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ. Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong những năm tiếp theo, Công đoàn các cấp trong huyện cần chủ động, thường xuyên, tích cực phối hợp tốt với chuyên môn thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, đó là: phối hợp với các cấp chính quyền, chuyên môn cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động, đoàn viên công đoàn về tác dụng của việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động của Hội nghị cán bộ công chức, viên chức,  Hội nghị người lao động, phát huy dân chủ đại diện thông qua tổ chức Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân. Các cấp Công đoàn cũng cần chú trọng yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật như ký kết Hợp đồng lao động, Thoả ước lao động tập thể nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

 Tác giả bài viết: Mã Thu Huyền - CT LĐLĐ Nguyên Bình
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc