ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG, THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Đăng lúc: Thứ bảy - 10/10/2015 23:21 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     Cách đây 67 năm, khi Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang diễn ra quyết liệt, đầy hi sinh, gian khổ nhưng vô cùng anh dũng, để động viên mọi lực lượng tham gia thực hiện đường lối “kháng chiến, kiến quốc”, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Lời kêu gọi của Người đã trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu người dân Việt Nam không ngại hy sinh, gian khổ, hăng hái tham gia kháng chiến, thi đua lao động sản xuất, làm nên những thắng lợi vẻ vang cho cách mạng Việt Nam. Người khẳng định “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Từ đó, phong trào thi đua đã không ngừng phát triển, trở thành động lực quan trọng, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại có tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
     Kế thừa và phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, phẩm chất của giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là lực lượng công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cao Bằng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã tích cực, nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn phát động; năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, nghiên cứu, học tập, công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.
     Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh luôn chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trong CNVCLĐ các văn bản của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng đặc biệt là Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng; Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, như: Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 30/01/2015 về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Các kế hoạch, công văn, hướng dẫn tổ chức, phát động các phong trào thi đua theo thời gian, chủ đề, nội dung cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị và bám sát các sự kiện trọng đại của địa phương, đất nước.
     Trong những năm qua, với vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua, các cấp công đoàn Cao Bằng đã phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trọng tâm là: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo",  "Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển",  "Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiêu cực và phòng chống các tệ nạn xã hội",  "Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với cuộc vận động “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ, phong trào "Xanh sạch đẹp, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động" và đẩy mạnh thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Bên cạnh những phong trào thi đua thường xuyên, trọng tâm các cấp công đoàn luôn chủ động tổ chức, phát động các đợt thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện trọng đại của địa phương, của ngành tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, toàn diện, rộng khắp trong CNVCLĐ toàn tỉnh.
     Song song với việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua, Liên đoàn Lao động tỉnh luôn chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết phong trào  nhằm tôn vinh, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến. Những kinh nghiệm, sáng kiến, gương người tốt, việc tốt được tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng bằng nhiều hình thức phù hợp qua đó tạo cho phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phát huy vai trò làm chủ của đội ngũ CVNCLĐ.
     Phong trào thi đua yêu nước những năm qua đã được các cấp, các ngành và đông đảo CNVCLĐ tỉnh Cao Bằng tích cực hưởng ứng, tham gia. Điển hình là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu, cụ thể hóa để phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.  
     Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện những tấm gương điển hình, lao động, sáng tạo, tiêu biểu cho sự năng động, sáng tạo và ý chí vươn lên của lực lượng, CNVCLĐ được các cấp công đoàn, chính quyền ghi nhận, khen thưởng. Trung bình mỗi năm, Liên đoàn Lao động  tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng gần 200 tập thể, hơn 600 cá nhân là những cán bộ, đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác, hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua. Tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2015, đã có 5 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen; 24 tập thể, 80 cá nhân điển hình tiên tiến; 23 tập thể, 49 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Liên đoàn Lao động tỉnh tôn vinh, khen thưởng.  
 Có thể khẳng định, phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, đã thực sự trở thành hạt nhân trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh, tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác và học tập. Phong trào thi đua từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, đã khơi dậy tính tích cực chủ động, năng động, sáng tạo của CNVCLĐ, rèn luyện ý thức, tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp. Các cấp công đoàn đã chủ động, chọn lọc và khai thác tốt tiềm năng của đơn vị từ đó đưa ra được các chương trình, nội dung, nhiệm vụ sát với thực tiễn nên việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đã phát huy hiệu quả, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Qua quá trình chỉ đạo,tổ chức, phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, Liên đoàn Lao động tỉnh rút ra một số kinh nghiệm sau:
     1- Các cấp công đoàn cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của cơ quan chuyên môn, chính quyền cùng cấp trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động trong CNVCLĐ phải được quan tâm làm thường xuyên và gắn với  các cuộc vận động lớn của Đảng như cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
     2- Phải đánh giá đúng mức kết quả đạt được, tìm ra được những hạn chế để khắc phục, đồng thời gắn với việc thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, phải có tổ chức sơ kết, tổng kết để biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới tích cực, tiêu biểu để phong trào thi đua có sức lôi cuốn, lan tỏa và có tác dụng động viên, nêu gương.
     3- Phong trào thi đua cần được phát động rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, thu hút sự tham gia phong trào thi đua của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân chung sức vượt khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
     4- Khen thưởng phải kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng, đảm bảo tính công khai, dân chủ và đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.
Trong thời gian tiếp theo, để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động sáng tạo của CNVCLĐ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, các cấp công đoàn cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây:
Một là, Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; những yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị định của Chính phủ. Nội dung của các phong trào thi đua phải góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng cơ sở. Phải tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS theo hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với đặc điểm tình hình cơ sở, lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động.
Hai là, Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương 6 (khoá X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; trong đó phải bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; kết hợp thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động” của Tổng Liên đoàn. Chủ động đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và vận động CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn, kỹ thuật; quan tâm đến việc đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao mặt bằng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và địa phương.
Ba là, Để góp phần phát triển kinh tế của tỉnh, các cấp công đoàn trong tỉnh phải tổ chức tốt các phong trào thi đua, trọng tâm là: Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phát triển và nâng cao chất lượng các phong trào " Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn"; phong trào thi đua  "Giỏi việc nước, đảm việc nhà";  phong trào thi đua " Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ"; Phong trào "Xanh - sạch - đẹp đảm bảo ATVSLĐ". Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên mọi người phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, với tinh thần mỗi đoàn viên, CNVCLĐ phải là người giỏi nghề, thạo việc, cập nhật và tiếp thu những tri thức mới, thật sự là những tấm gương đi đầu trong các phong trào thi đua.
Bốn là, Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, tính giáo dục và nêu gương, được dư luận xã hội đồng thuận. Chú trọng việc phát hiện các nhân tố mới, những tập thể, lao động là nữ, những người trực tiếp lao động, sản xuất. Công tác khen thưởng phải tập trung cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực khó và phải thực hiện kịp thời, nhất là khen đột xuất cho những tập thể, cá nhân lập được thành tích đặc biệt xuất sắc; kịp thời đề xuất khen thưởng những tấm gương “Người tốt, việc tốt”.
 

Tác giả bài viết: Phạm Đức Khôi - Trưởng Ban CSPL LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc